27 กุมภาพันธ์ : หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Management and Techniques

โลกแห่งการสื่อสารการตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จากยุคแห่งผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนถึงปัจจุบัน การบริหาร Content
เมื่อเนื้อหา หรือ Content กลายเป็น สงครามที่นักสื่อสารต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือด
ถึงเวลาสร้างความเข้าใจ กำหนดจุดยืน ชูจุดเด่น เน้นกลยุทธ์ และบริหารอย่างเป็นระบบ
หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

เครื่องมือสื่อสารและการตลาดที่ทรงอิทธิพล ทำลายกำแพงเขตแดน วัฒนธรรมและสังคม คงหนีไม่พ้น “สื่อออนไลน์” ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ปัจจุบัน นักสื่อสารต่างพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ เพื่อดึงส่วนแบ่งตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายกันอย่างดุเดือด พลังอำนาจกลายเป็นของผู้บริโภค ในทางตรงกันข้าม ก็เป็นโอกาสของนักสื่อสารที่จะสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงยุทธ์ จะช่วยในการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรเป็นส่ิงสำคัญ เท่ากับ การรับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการวางแผน จัดการ และประเมินเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เป็นหน้าที่หลักของ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์ จึงจำเป็นสำหรับนักสื่อสารที่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการจัดการ เนื้อหา ขององค์กรบนสื่อออนไลน์ อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การพัฒนาเนื้อหาก่อนการสื่อสาร ทั้งในด้านการวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการสื่อสาร ทั้งในการสร้างสรรค์ การขยายผล การเลือกใช้เครื่องมือและช่องทาง จนถึงการบริหารหลังการสื่อสาร ทั้งในด้านการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์ ท้ายที่สุดการประเมินผล และการเรียนรู้ นำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในฐานะ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. บทบาทและหน้าที่ของ Content Strategist

2. การบริหารและจัดการเนื้อหาเชิงยุทธ์อย่างมืออาชีพ (“BANG” content management)

2.1 โครงสร้างและกระบวนการพัฒนาเนื้อหา

2.2 การวิเคราะห์และวิจัย เนื้อหา

2.3 การกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาและออกแบบเนื้อหา การวางแผนเนื้อหา

2.4 การบริหารเนื้อหา

2.5 การส่งเสริม เนื้อหา ด้วยเครื่องมือและวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม

2.6 การประเมินผล

3. เทคนิคการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้าง “ความผูกพัน” และ “ตรึงใจ” กลุ่มเป้าหมาย (“HUB” – “HERO” – HYGIENE Strategies) กรณีศึกษาและแนวทางการฝึกปฏิบัติ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square

  • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
  • 09.00-12.00 น. บทบาทและหน้าที่ Content Strategist / การบริหารจัดการเนื้อหาเชิงยุทธ์ “BANG” Content Management
  • (10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)
  • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00-16.00 น. เทคนิคการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้าง “ความผูกพัน” และ “ตรึงใจ” กลุ่มเป้าหมาย “HUB” Content vs “HERO” Content Techniques and Strategies
  • (14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

One Reply to “27 กุมภาพันธ์ : หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Management and Techniques”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *