22 พฤษภาคม : หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Creative and Presentation

จากยุคแห่งผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนถึงปัจจุบัน การบริหาร Content
หัวใจหลักแห่งความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับ ความคิดสร้างสรรค์ 
ที่สอดคล้องเป้าหมายองค์กรกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ขณะเดียวกัน การนำเสนอเล่าเรื่องจะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ควบคู่ไปกับแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์จะสร้างความสนใจและดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

เครื่องมือบนสื่อออนไลน์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารที่จะต้องเรียนรู้และปรับตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ การพัฒนาและสร้างสรรค์ “เนื้อหา” อย่างสร้างสรรค์ แล้วเอามา “นำเสนอ” ได้อย่างน่าสนใจ และพัฒนาสู่เครื่องมือบนสื่อออนไลน์ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” นักสื่อสารหลายคน มักกังวลใจว่า ไม่ได้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สามารถพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” นั้น ๆ ได้ภายใต้กรอบการพัฒนาความคิดภายใต้หลักสูตรพัฒนา นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์ หรือ Content Strategist

การพัฒนา “การนำเสนอ” นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด ความสร้างสรรค์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม น่าสนใจ และสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางใน การนำเสนอ อย่างมืออาชีพสำหรับนักสื่อสาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน

ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ และ การนำเสนอ ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์ จึงจำเป็นสำหรับนักสื่อสารที่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการออกแบบ เนื้อหา อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถ นำเสนอ เนื้อหาได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในฐานะ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

1.1 นิยามและความหมายของความคิดสร้างสรรค์

1.2 กรอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

1.3 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2. เทคนิคการนำเสนอ และแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์

2.1 รูปแบบและวิธีการ การนำเสนอ

2.2 เทคนิคและแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์

3. กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ครีเอทีฟและนักวางกลยุทธ์ (Creative and Online Strategist) บนสื่อออนไลน์ หนึ่งในผู้สร้างความสำเร็จและนิยมของ งานข่าวและเนื้อหาออนไลน์ Chill FM

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square

  • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
  • 09.00-12.00 น. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  • (10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)
  • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00-16.00 น. รูปแบบและวิธีการ การนำเสนอเทคนิค และแนวทางการนำเสนอบนสื่อออนไลน์
  • (14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *